ALGEMENE VOORWAARDEN 4 LIFE BOUTIQUE SPORTCLUB

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van 4 Life Kickboxing & Personal Training te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op de website en op te vragen in de gym.

4 Life BOUTIQUE SPORTCLUB: Daarmee bedoelen we 4 Life en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam deze naam en/of afgeleiden hiervan.
Club: de fysieke plek waar 4 aanbiedt. Dit kan ook je thuisclub zijn.
Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van 4 Life kunnen worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.

Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van onze locatie. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in en de ingangsdatum van je overeenkomst
is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. 4 Life kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie het lidmaatschap is.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen 4 Life en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor eventuele extra of apart gemaakte afspraken.

Periode 1 maand: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per maand.

ARTIKEL 2: LID WORDEN
a. Je kunt lid worden bij 4 Life op de volgende manieren:
1. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier op de kiosk.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN
a. 4 Life hanteert verschillende lidmaatschappen:
• – Per drie maanen opzegbaar
• – 6 maanden vast daarna per maand opzegbaar
• – 12 maanden vast daarna per maand opzegbaar
b. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de gym. Alle lidmaatschapsvormen geven toegang tijdens de openingsuren van de gym.
c. Bij een lidmaatschap voor 1 keer per week zijn de toegewezen credits maximaal 2 weken geldig.
d. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan.
e. 10% gezinskorting is enkel van toepassing als ieder gezinslid ingeschreven staat bij hetzelfde adres.

ARTIKEL 4: EXTRA’S
a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Deze kunnen per club verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op de website of is in de club op te vragen.
b. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst.
c. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken.
d. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). 4 Life kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door 4 Life te bepalen wijze.
e. Indien je lid wordt en kennis wilt maken met de club kun je een introductiesessie doen bij de gym. Dit kun alleen jij doen, niet je medegebruiker of vrienden. 4 Life hoeft deze sessie niet zelf te verzorgen, maar kan deze ook uitbesteden aan de onderneming die de Personal Training op de club verzorgt.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING
a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden,
welke te vinden zijn op de website of in de gym.
b. Als je lid wordt bij 4 Life kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
c. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment
gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d en 5e.
d. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN
a. 4 Life geeft aan wat de openingstijden zijn per locatie. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.
b. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld. Indien jouw thuisclub of
club van voorkeur om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere clubs.

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN & PERSONAL TRAINING
a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.
b. Personal training neem je af bij 4 Life. Dit betekend dat het kan voorkomen dat je verschillende trainers treft gedurende je lidmaatschap.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE
a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
b. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor een bepaalde periode, dan kun je deze niet op ieder moment opzeggen. De volledige afgesproken periode zal moeten worden voldaan.
b. Je kunt je overeenkomst opzeggen. Dit dient op de locatie aan de trainer en/of begeleider worden gedaan. Ook dient deze overeenkomst via email te worden opgezegd.
c. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels naleeft. Als je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan 4 Life je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst per direct beeindigen.
d. Samen sporten wordt bij 4 Life gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
e. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, kan 4 Life hiervoor als boete in rekening brengen en de toegang tot de club ontzeggen totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan 4 Life de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. 4 Life en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.
c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Clubs. 4 Life stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. 4 Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 12: KLACHTEN
a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en in tweede instantie tot 4 klantenservice, zoals beschreven op de website.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. 4 Life verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van 4 Life wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van video- en audiotoezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de parkeerplaats en club, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS KLANTENSERVICE
a. Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op de website: b. Postadres:
c. Je kunt daarnaast veel regelen met je trainer.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met 4 Life aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en 4 Life zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement te Lelystad.

_